|est| |eng| |ru|  

Avaleht     Eripakkumised     Rendiautod     Hinnad     Rentimine     Transfeer     Lisavarustus     Rent 3-24 kuud     Kontakt          Aasel Autorendi üldtingimused
KKK
Rendilepingu tingimused
Meie eelised

Uudised

05.05.2016
Suvine hinnakiri 01.06-01.09

02.06.2015
Uued autod on kohal!

10.02.2015
Eripakkumine!

Kõik uudised » 

Rendilepingu tingimused

1. Sõiduki kasutamine
1.1 Rentnik on kohustatud kasutama sõidukit selleks ettenähtud tavapärases korras ja suhtuma sõidukisse heaperemehelikult.
1.2 Rentnikul on õigus juhtimine üle anda kolmandale isikule üksnes Rendifirma kirjalikul nõusolekul. Juhtimisõiguse üleandmisel jääb Rendifirma eest vastutavaks Rentnik.
1.3 Keelatud on sõiduki kasutamine teiste transpordivahendite pukseerimiseks, õppesõiduks, autospordivahendina või tasulise teenuse osutamiseks.
1.4 Parkides sõiduki, kohustub Rentnik järgima parkimiskorda ja üldist liiklusohutust, mitte jätma sõidukisse esemeid ja asju, mis ahvatlevad kolmandaid isikuid kuritegudele, lukustama uksed ning sisse lülitama signalisatsiooni.Rentnik on kohustatud tegema kõik endast oleneva et võtmed ei sattuks kolmandate isikute valdusesse.                                                                               

1.5 Rentnikul on soovitatav renti alustades sõiduk üle vaadata võimalike kahjustuste tuvastamiseks ja teha vastavasisuline märge rendilepingule. Taoliste märgete puudumine rendilepingul välistab Rentniku hilisemate pretensioonide esitamise võimaluse sõiduki kahjustuste osas.

1.6  Rentnik on kohustatud jälgima, et renditud sõiduki suhtes oleks kehtiv kindlustuspoliis ja tehniline ülevaatus. Kindlustuspoliisi ja tehnilise ülevaatuse lõppemisest on Rentnik kohustatud Rendifirmat aegsasti teavitama. Nimetatud asjaoludest teavitamata jätmise tõttu Rentnikule määratud trahvid kohustub tasuma Rentnik.

1.7 Rentnikul on keelatud väljuda sõidukiga Eesti Vabariigi piirest, kui tal puudub Rendifirma kirjalik nõusolek.

1.8 Rentnik kohustub erilise hoolsusega jälgima liikluseeskirju ja liiklusohutusnõudeid ning tegema kõik endast oleneva võimaliku kahju ära hoidmiseks. 

1.9 Rendiautodes on keelatud suitsetada. Selle keelu eiramise korral Rentniku poolt on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi Rentijalt 65 EUR.
2. Rentniku vastutus
2.1.1. Rentnik on kohustatud hüvitama sõidukile või selle seadmetele rendiajal tekitatud kahjustused. millised ei kuulu hüvitamisele kindlustusfirma poolt.
2.1.2. Rentnik on kohustatud hüvitama sõidukilt kaotatud, purunenud või vigastatud osad täies ulatuses.

2.1.3. Kui rendiautot ei ole võimalik kasutada ja sõiduki kasutamist takistav mistahes asjaolu (näiteks avarii, vandalism) tekkis ajal, mil sõiduk oli rentniku valduses on rentnik kohustatud tasuma Rendifirmale lepingu järgset renditasu iga päeva eest ja alates hetkest, mil tekkis sõiduki kasutamist takistav asjaolu kuni sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõtvaldamiseni. Kulutused, millised tuleb teha sõiduki kasutamist takistava asjaolu kõrvaldamiseks ja millised tekkisid ajal, kui sõiduk oli Rentniku valduses, kannab rentnik. Sõiduki kasutamist takistava takistava asjaolu kõrvaldamisena on käsitletavadmistahes remonttööd sõiduki taastamiseks seisu, millises Rentnik sõiduki enda valdusesse sai.
2.1.4. Rentnik on kohustatud tasuma rendiperioodil esitatud trahvimaksed, valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms. Nende mitte tasumisel on rendifirmal õigus nõuda rentnikult kahekordset trahvi summa tasumist.

2.1.5  Rentnik on kohustatud tasuma purunenud rehvi remondikulud summas 20 EUR ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamiskulud täielikult, kui rehv on hävinud.                                                                                                                                          

2.2.   Rentnik on vastutav tekitatud kahjude ja/või sõiduki väärtuse eest täies ulatuses, kui:
2.2.1. Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või selle tarvitamise tunnustel, väsimusseisundis või mõne narkootilise aine mõju all; 
2.2.2. Sõidukit on kasutatud seadust rikkuvatel eesmärkidel (kuritegu vms.);
2.2.3. Kahju tekkis Rentniku poolt liikluseeskirju või liiklusohutusnõudeid rikkudes ja kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest;

2.2.4  Kahju tekkimine on tingitud käesoleva lepingu tingimuse/te rikkumisest;

2.2.5  Kui kindlustusfirma vähendab Rendifirmale väljamaksmisele kuuluvat kindlustushüvitist liikluseeskirjade või liiklusohutusnõuete rikkumise tõttu, kohustub Rentnik tasuma kindlustushüvitisega katmata jäänud osa sõiduki täisväärtusest ja hüvitama Rendifirmale tekitatud kahjud.

2.2.6  Kui kindlustusfirma keeldub kindlustushüvitise väljamaksmisest või kahjujuhtum ei ole kindlustusjuhtum, kohustub Rentnik vaidlematult tasuma Rendifirmale sõiduki täisväärtuse ja hüvitama Rendifirmale tekkinud kahjud.

2.2.7  Kui Rentnik osaleb rendisõidukiga liiklusõnnetuses, mille tõttu Rendifirma kindlustussriski koefitsent suureneb, tasub Rentnik ühekordset leppetrahvi 100 EURi.                                                                                                                        

2.2.8  Kui rendiauto on varastatud, ärandatud või röövitud, on Rentniku omavastutus 15% renditud sõiduki täisväärtusest pluss kahe kuu renditasu, kui Rentnik tagastab Rendifirmale sõiduki dokumendid, võtmed ja signalisatsiooni puldi. Kui Rentnik antud punktis nimetatud juhul sõiduki dokumente, siganalisatsiooni pulti ja võtmeid Rendifirmale ei tagasta, on Rentnik vastutav sõiduki täisväärtuse ulatuses ja kohustub hüvitama Rendifirmale tekitatud kahjud.

2.2.9  Kui rendiauto on väljunud Rentniku valdusest kelmuse teel, on Rentnik vastutav Rendifirma ees sõiduki täisväärtuse ulatuses pluss kahe kuu renditasu.

2.2.10  Käesoleva lepingu mistahes tingimuse rikkumise eest Rentniku poolt, on Rendifirmal õigus nõuda leppetrahvi 200 EUR, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.

2.2.11  Kõik käesolevast lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused tuleb Rentnikul täita kahe (2) päeva jooksul arvates Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest.

2.2.12 Rendifirmal on õigus nõuda ja esitada Rentnikule käesolevast lepingust tulenev mistahes rahaline nõue kohe, kui nõude ulatus on selgunud, millise nõude Rentnik on kohustatud tasuma vastavalt lepingu punktile 2.2.11. Rahaliste nõuete kohest täitmist ei peata ega takista väärteo-, kriminaalasja-, ega kindlustusjuhtumi menetlemine.

2.2.13 Ühegi kahju hüvitamine ei vabasta Rentnikku renditasu maksmisest nende päevade eest, mil kahju suurust selgitati ja taastati kahju tekkimisele eelnenud olukord. 

2.2.14 Kui Rentnik ei nõustu Rendifirma poolt esitatud nõude või selle suurusega, on tal õigus esitada kohtusse hagi 30 päeva jooksul arvates nõude kätte saamisest. Hagi tähtaegset esitamata jätmist tõlgendatakse nõudega nõustumisena täies ulatuses ja Rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata.

3. Renditasu
3.1 Kui Rentnik ei tasu kokkuleppelist renditasu lepingus märgitud tähtajaks ja sõiduk on kokkuleppel antud Rentniku kasutusse, on Rendifirmal õigus nõuda ühekordset leppetrahvi kolme (3) rendipäeva suuruses summas. Trahvi maksmine ei vabasta renditasu maksmisest.

3.2   Kui Rentnik ei tasu käesolevast lepingust tulenevat mistahes rahalist kohustust tähtaegselt vastavalt lepingu punktile 2.2.11, on Rendifirmal õigus nõuda viivist tasumisele kuuluvast summast 0,5% päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest.
4. Rendifirma kohustub
4.1  Andma Rentnikule töökorras sõiduki ja dokumendid kokkulepitud ajal ja kohas.

4.2  Teostama sõiduki regulaarset tehnilist hoolduse töid.

5. Kütus ja sõiduki kontroll

5.1 Rentnik on kohustatud tagastama rendiauto täis kütusepaagiga, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

5.2  Rentnik tagab igapäevase kontrolli sõiduki üldise tehnilise seisukorra üle.

5.3  Rendiprioodil tekkinud sõiduki riketest on Rentnik kohustatud Rendifirmat koheselt teavitama.

5.4. Kui sõiduki rike ei võimalda sõidukit edasi kasutada, kooskõlastab Rentnik Rendifirmaga remondikoha, kus rike kõrvaldadakse või lepitakse kokku muus viisis.

5.5 Rentnikul ei ole lubatud sõiduki rikkeid kõrvaldada tema enda poolt soovitud kohas ilma Rendifirma eelneva nõusolekuta. Rendifirmaga kooskõlastamata sõiduki rikete- või remondikulusid ei ole Rendifirma kohustatud Rentnikule hüvitama.
6. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii või valduse kaotuse korral
6.1. Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat sõiduki kahjustustest, avariist, röövimisest, kelmusest, vargusest või muust asjaolust, mis on seadnud või seab ohtu Rendifirma vara. Samuti on Rentnik kohustatud antud punktis nimetatud juhul viivitamatult teatama ka vastavalt politseid ja /või päästeteenistust.

6.2. Juhul kui Rentnik ei toimi punkti 6.1 kohaselt, vastutab ta sellega Rendifirmale tekkinud kahjude eest täies ulatuses.
6.3 Liiklusõnnetuse korral, milles Rentnik pole süüdi, tuleb liiklusõnnetuses osalenud juhtidel täita nõuetekohaselt LE vorm nr.1 või kutsuda sündmuskohale politsei, et fikseerida liiklusõnnetus. Selle LE vorm nr.1 või politsei poolt koostatud sündmuskoha skeemi koopia mitte esitamisel Rendifirmale, on Rentnik täies ulatuses vastutav Rendifirmale tekitatud kahjude eest, milline nõue esitatakse vastavalt lepingu punktile 2.2.12.

7. Rendifirma vastutus auto rikke korral
7.1. Rendifirma ei vastuta otseselt ega kaudselt kahjude eest, mis võivad Rentnikule tuleneda auto rikkest enne rendiperioodi või selle ajal ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib.

7.2  Võimalusel tagab Rendifirma lepingu punktis 7.1 nimetatud juhul vahetusauto.

7.3  Kui rike tekib rendiperioodi ajal ja puudub Rentniku tahtlik või ettevaatamatu käitumine rikke tekkimises, võib Rentnik nõuda kuni 10 protsendilist hinnaalandust sõlmitud rendiperioodi eest, kui Rendifirmal puudub võimalus sõiduki asendamiseks teisega.                                   

8. Sõiduki tagastamine Rendilepinguga ettenähtud ajal või varem
8.1 Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama kokkulepitud ajal kokkulepitud kohta.
8.2 Rendiaja ületamisel ilma Rendifirma vastava nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda kahekordset renditasu iga rendiaega ületanud päeva eest.
8.3  Kui Rentnik tagastab sõiduki enne rendilepinguga määratud aega või Rendifirma õigustatult katkestab lepingu, ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud ettemaksu.                                                                                 

9. Rendilepingu katkestamine
9.1. Rendifirmal on õigus katkestada rendileping ja nõuda sõiduki kohest tagastamist, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik rikub rendilepingu tingimusi, ei tule toime sõiduki ekspluatatsiooniga, on esitanud lepingu sõlmimisel valeandmeid, Rendifirmat eksitanud või kui ilmnevad muud asjaolud, mis võivad ohtu seada renditud sõiduki või Rendifirma huvid.
9.2 Juhul kui Rendifirma nõuab punktis 9.1 toodud põhjustel Rendilepingu katkestamist, on Rentnik kohustatud tagastama sõiduki Eesti Vabariigi siseselt Rendifirmale hiljemalt viie (5) tunni möödudes arvates Rendifirma poolsest telefoni teel edastatud teatest lepingu katkestamise kohta. Kui Rentnik sõidukit viie (5) tunni jooksul ei tagasta, kohustub ta tasuma leppetrahvi 200 EUR ja rakendub lepingu punkt 8.2.

9.3 Rentniku poolt tellimuse annuleerimine vähem kui 5 päeva enne rendiperioodi algust on rendifirmal õigus nõuda leppetrahvi 65EUR.

10. Vaidluste lahendamine
Rendilepingust tulenevad vaidlused, milles Rentnik ja Rendifirma ei jõua kokkuleppele, lahendatakse Tallinna Linnakohtus vastavalt seadusele. Vaidluste läbivaatamisel kohtus rakendatakse käesoleva lepingu tingimusi.

 

OÜ Aasel, Aadress: Tulika 9/11
tel: +372 661 6701, GSM: +372 534 577 99
, , e-mail: info@aasel.ee